«Stranger Things» rollebesetning fra sesong 1 til nå: Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo og mer (2023)

Yahoo underholdning

Logg inn

Post

Logg innfor å se e-posten din

 • Underholdning
 • Jubileumsfest
 • Tilbakekalling av roller
 • Under dyna
 • Game Changers
 • It-listen
 • The Never-Weres
 • Har barna det bra?
 • Intervjuer
 • Videoer
 • Shopping
   {promoMarkup}{notifMarkup}

  {notificationCenterNavMsg}

  ',panelEmptyTemplate='

 • {emptyPanelMsg}

 • ',panelErrorTemplate='

  {errorMsg}

  ',panelParentTemplate='

  ',notifOnboardPromoTemplate='

 • ‘Stranger Things’ Cast From Season 1 to Now: Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo and More (3)

  {notifOnboardMsg}

 • ',EXPANDED_PANEL="expanded_panel",ERROR_PANEL="error_panel",NotificationView=function(){function e(n,t){classCallCheck(this,e);var i=this;i._config=n,i._panelNode= null,i._store=t}retur createClass(e,[{key:"_generatePanelMarkup",value:function(e,n){var t=this._config,i=void 0,o=void 0;"undefined" !=typeof window&&(i=window.Notification&&"default"===window.Notification.permission,o=t.promos.bypassEligibleClassCheck||hasClass(document.body,t.promos.eligibleBodyClass));var s=t. promos.enableNotifOnboard&&i&&o?notifOnboardPromoTemplate:"";if(s){var r=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";s=s.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos. notifOnboardBtnLabel).replace("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",r).replace("{promoLogo} ",t.promos.promoLogo)}var a=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":constants.panelHideElement,d= t.panel.headerMsg?"":" "+constants.panelHideElement,u=c?constants.panelPaddingBtm:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p=panelEmptyTemplate.replace("{ emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",s).replace("{hideClass}",l).replace ("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}",d).replace(/ {notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,a)}},{key:"render",value:function(e,n){var t=this;if( t._panelNode){var i=void 0,o=t._panelNode,s=void 0,r=void 0;switch(e){case EXPANDED_PANEL:i=panelTemplate,r=t._store.getNotifications(),s =t._generatePanelMarkup(i,r),o.innerHTML=s;break;case ERROR_PANEL:s=(i=panelErrorTemplate).replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),o.innerHTML= s}n&&n()}else n&&n(new Error("Ingen panelforeldre"))}},{key:"createPanelParentNode",value:function(e){e&&(e.innerHTML=panelParentTemplate,this._panelNode=document. getElementById(constants.panelNodeId))}},{key:"updateBadgeNode",value:function(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t=this._config.badge. maxCount;if(n){var i=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=i}else e.innerHTML=""}}},{key:"addStyles",value:function(e ){if(e&&"undefined"!=typevindu){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("style")).type=" text/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),EXPANDED_PANEL$1="expanded_panel", ERROR_PANEL$1="error_panel",PanelController=function(){function e(n,t,i){classCallCheck(this,e);var o=this;o._store=t,o._view=i,o._config =n;var s=o._config.panel;o._panelParentNode=document.querySelector(s.parentSelector),o._badgeNode=o._config.badge.selector&&document.querySelector(o._config.badge.selector),o. _indicatorNode=s.indicatorSelector&&document.querySelector(s.indicatorSelector)}retur createClass(e,[{key:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode),thisElementNo._Bdocument.PanelNo. (constants.panelNodeId)}},{key:"refreshPanelNode",value:function(e,n){var t=this;addClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),t._store.fetchNotifications(e,(function) (e,i){var o=window.wafer&&window.wafer.base;o&&o.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render(ERROR_PANEL$1),addClass(t. _notifPanelNode,constants.panelLoading)):(t._view.render(EXPANDED_PANEL$1),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(i. css)),removeClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),o&&o.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,i)}))}},{key:"resetBadge",value:function() {var e=this;e._store.resetNewCount(),e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),addClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{key:"_showIndicator",value :function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications().newCount?addClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):removeClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass)} },{key:"_showBadge",value:function(){var e=this;e._store.getNotifications().newCount?removeClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):addClass(e._badgeNode) ,e._config.badge.hideClass)}}]),e}(),config={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"Varsle meg ",notifOnboardMsg:"Få varsler for siste nyheter og topphistorier",promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionTopic:"gondor_homerun_news "},badge:{hideClass:"",maxCount:5,selector:""},panel:{emptyPanelMsg:"Du har ingen nye varsler.",errorMsg:"",headerMsg:"Varslinger",imageTag:"img :40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"Se alle {newCount} varsler",notificationCenterPath:"",notificationTypes:"",parentSelector:null,styleTagId :"notificationStyles",theme:"default"},tjeneste:{attemptCount:1,attemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responsType:"json",timeout:1500}},Main= function(){function e(n){classCallCheck(this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=new NotificationRequest(t.config) ),t._store=ny NotificationStore(t.config,t._request),t._view=new NotificationView(t.config,t._store),t._panelController=ny PanelController(t.config,t._store,t ._view),t._panelController.createPanelParentNode(),t._assignHelperMethods())}retur createClass(e,[{key:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t in objectAssign(n,config),n)if(n.hasOwnProperty(t)){var i=n[t],o=e[t];"object"===(void 0===i?"undefined ":_typeof(i))?objectAssign(i,o):n[t]=e[t]}retur n}},{key:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config; return!(!e.panel.parentSelector||!e.service.url)}},{key:"_assignHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController. refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge:e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){removeClass(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicator)}}Klasse ]),e}(),notificationClient_module_min=Main,notificationClient={NotificationClient:notificationClient_module_min},CONSUMPTION_STORAGE_KEY="lnct",NotifClient=function(){function e(){var e,n;this.personalized=!1,this .ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n=null===(e=this.ybarElem)||void 0===e?void 0:e.className) ||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-([a-z]*)/),this.client=new notificationClient.NotificationClient(this.getConfig())}retur e.prototype .refreshPanel=function(){var e,n,t,i=this,o={lastUpdate:this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},s= (null===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=window.Af)||void 0===n ?void 0:n.context)||{};retur s.region&&s.lang&&(o.lang=s.lang,o.region=s.region),(null===(t=this.partnerClasses)| |void 0===t?void 0:t.length)&&(o.partner=this.partnerClasses[1]),new Promise((function(e,n){i.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams :o},(function(t,i){t&&(logError("Varslingsoppdateringsfeil:",t),n(t)),e(i)}))}))},e.prototype.resetBadge= function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e.prototype.getConfig=function(){var e,n,t,i,o,s={promos:{eligibleBodyClass: "display-push-promos",enableNotifOnboard:!0},badge:{selector:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},panel:{emptyPanelMsg:"Du har ingen nye varsler." ,errorMsg:"Vennligst kom tilbake senere.",headerMsg:"Notifications",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},service:{url:"/tdv2_fp/api/resource/NotificationHistory. getHistory",isRMP:!1}},r=document.getElementById("notification-container"),a=null===(e=null==r?void 0:r.dataset)||void 0== =e?void 0:e.config,c={};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0: n[1])&&(s.promos.showYahooLogo=!1);try{var l=JSON.parse(a);c=__assign({},l),this.personalized=1===l.personalize }catch(e){logError("Notifications config parsing error",e)}r&&delete r.dataset.config}var d=this.mergeConfigs(s,c);return(null===(t=this.partnerClasses) ||void 0===t?void 0:t.length)&&"yahoo"!==(null===(i=this.partnerClasses)||void 0===i?void 0:i[1 ])&&(null===(o=d.promos)||void 0===o?void 0:o.subscriptionTopic)&&delete d.promos.subscriptionTopic,d},e.prototype.mergeConfigs=function(e ,n){var t=__assign({},e);for(var i in e)t[i]=__assign(__assign({},e[i]),n[i]);retur t}, e.prototype.getTimeStamp=function(){var e;return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY)},e.prototype.setTimeStamp =function(){var e,n=""+Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e| |e.setItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY,n),n},e}(),notifClient=new NotifClient,getNotifClient=function(){return notifClient},reInit=function(){notifClient=new NotifClient},ybarRapid,ybarRapidInterval,yrMsRapid ="",beaconQueue=[],noop=function(){},logRapidError=function(){window.removeEventListener("beforeunload",logRapidError),""!==ybarRapidErrMsg&&logError("Rapid ikke funnet på siden",new Error(ybarRapidErrMsg))},finnRapidWithSpaceid=function(e){var n=void 0;if(e&&e.length>0)for(var t=0;t

  0){if(ybarRapid.addModules(o,!1,i),beaconQueue.length>0)for(e=0;e90&&fireImageBeacon("performance",e)}catch(e){}}),1e3)}))},measureInit=measure("ybar-init");initYbar(),measureInit.stop(),initPerformanceMetricsBeaconListener(), initRapid(),initErrorBeaconListener();var selected="_yb_weeqg",Css$9={"right-item":"_yb_ay0w2",selected:selected,"ybar-mod-topnavigation":"_yb_1cftr","ybar-mod- topnavigation-teaser-imp":"_yb_114cg"},DOCUMENT_NODE_TYPE=9;if("undefined"!=typeelement&&!Element.prototype.matches){var proto=Element.prototype;proto.matches=proto.matchesSelector||proto .mozMatchesSelector||proto.msMatchesSelector||proto.oMatchesSelector||proto.webkitMatchesSelector}funksjonen nærmest(e,n){for(;e&&e.nodeType!==DOCUMENT_NODE_TYPE;){if(&e.matches){if(&e.matches) .matches(n))return e;e=e.parentNode}}var closest_1=nærmest;function _delegate(e,n,t,i,o){var s=listener.apply(this,arguments);return e. addEventListener(t,s,o),{destroy:function(){e.removeEventListener(t,s,o)}}}funksjonsdelegat(e,n,t,i,o){retur"function"==typeof e.addEventListener?_delegate.apply(null,arguments):"function"==typeof t?_delegate.bind(null,document).apply(null,arguments):("string"==typeof e&&(e=document. querySelectorAll(e)),Array.prototype.map.call(e,(function(e){return _delegate(e,n,t,i,o)})))}function listener(e,n,t,i ){returfunksjon(t){t.delegateTarget=closest_1(t.target,n),t.delegateTarget&&i.call(e,t)}}var delegate_1=delegate,ListNode=function(e){this.data=e ,this.next=null,this.prev=null},LinkedList=function(){function e(){this.head=null,this.tail=null}retur e.prototype.push=function(e){var n=ny ListNode(e);retur this.head?this.tail?(n.prev=this.tail,this.tail.next=n,this.tail=n):(this.tail=n,this. tail.prev=this.head,this.head.next=this.tail):(this.head=n,n.next=this.tail),n},e.prototype.size=function(){for( var e=0,n=this.head;n;)e+=1,n=n.next;return e},e.prototype.getHead=function(){return this.head},e.prototype.getTail= function(){return this.tail},e.prototype.get=function(e){if(e>=this.size())return null;for(var n=0,t=this.head;(null ==t?void 0:t.next)&&n0&&!i.includes(n.sidenav)&&!i.includes(n.sidenavBtn)&&t(n)}};if(n.sidenavBtn&&n.closeBtn){if(e.addElementListener(n.sidenavBtn,"click",(function(){i(n)})),e.addElementListener(n.closeBtn,"click",(function(){t(n)})),n.sections)Array.from(n.sections).forEach((function(t){var i=t.querySelector("h3");i&&e.addElementListener(i,"click",(function(){if(t.classList.contains("".concat(Css$8.expanded)))return t.classList.remove("".concat(Css$8.expanded)),void t.classList.add("".concat(Css$8.collapsed));if(n.sidenav){var e=n.sidenav.querySelector(".".concat(Css$8.expanded));e&&(e.classList.remove("".concat(Css$8.expanded)),e.classList.add("".concat(Css$8.collapsed)))}t.classList.remove("".concat(Css$8.collapsed)),t.classList.add("".concat(Css$8.expanded))}))}));window.addEventListener("keyup",(function(e){27===e.keyCode&&t(n)}))}}));var Css$7={"logo-image":"_yb_1i2xw"},hideLogosOnError=function(e){e.length>0&&Array.prototype.forEach.call(e,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}}))},fixLogoOutline=function(e,n){e&&(hideOutlineOnMouseDown("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))},logoClick=function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))},init$3=function(e,n){n.logoImages&&hideLogosOnError(n.logoImages),n.wrapper&&(fixLogoOutline(n.wrapper,e),logoClick(e,n.wrapper))};initModule("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Css$7["logo-image"]))};init$3(e,n)}));var overlay$1="_yb_38kao",tooltip="_yb_qj6gs",tooltip__text="_yb_1ohce",tooltip__voice="_yb_o7qn5",tooltip__web="_yb_1y7we",dark="_yb_1xv6t",darker="_yb_qdbqb",light="_yb_x1j9g",midnight60="_yb_zzhys",Css$6={"dropdown-open":"_yb_1es0f","merchant-is-selected":"_yb_gtgch",overlay:overlay$1,"selected-merchant-clear-button":"_yb_13wxt","shops-buttons":"_yb_xhnks","styled-select":"_yb_140qj",tooltip:tooltip,"tooltip--show":"_yb_17wkk",tooltip__text:tooltip__text,tooltip__voice:tooltip__voice,tooltip__web:tooltip__web,dark:dark,darker:darker,light:light,midnight60:midnight60},range=function(e,n){var t=Math.max(e,n),i=Math.min(e,n),o=Math.abs(t-i);return __spreadArray([],__read(new Array(o+1)),!1).map((function(e,n){return i+n}))},openSearchOverlay=function(e,n,t){var i=e.getConfig().bucketConfig,o=(void 0===i?{}:i).enable_search_ui,s=void 0!==o&&o;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");beaconClick("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),s&&n.searchInput.click())}))}},closeSearchOverlay=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},initMweb=function(e,n){"smartphone"===e.getConfig().device&&(e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){openSearchOverlay(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var i=t,o=i.keyCode,s=i.key,r=range(65,90),a=__spreadArray(__spreadArray([],__read(range(58,57)),!1),__read(range(96,105)),!1),c=__spreadArray(__spreadArray([],__read(r),!1),__read(a),!1).includes(o);(32===o||13===o||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),openSearchOverlay(e,n,c?s:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n);beaconClick("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){closeSearchOverlay(n)})),e.onDestroy((function(){closeSearchOverlay(n)})))},Tooltip=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();createCommonjsModule((function(module){(function(){var __webpack_modules__={"./src/index.js":/*!**********************!*\ !*** ./src/index.js ***! \**********************/function(__unused_webpack_module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("var I18n = __webpack_require__(/*! ./lib/I18n */ \"./src/lib/I18n.js\");\n\n(function (win, doc) {\n \"use strict\";\n\n var defaultConfig = {\n uiLang: 'en-US',\n speechLang: 'en-US',\n voiceButton: '#voice-btn',\n searchBox: {\n form: '#sf',\n input: '#yschsp',\n params: {\n fr: '',\n fr2: ''\n }\n },\n enable_voice_trending: false,\n trending: {\n market: \"en-us\"\n },\n ui: {\n speechOverlay: {\n disableBlur: false\n }\n },\n browsers: {\n edge: false\n }\n };\n\n function VoiceSearch(config) {\n var self = this;\n self.config = Object.assign(defaultConfig, config || {});\n self.i18n = new VoiceSearch.I18n({\n lang: self.config.uiLang\n });\n self.renderPermissionGuide(self);\n self.renderSpeechPanel(self);\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = false;\n self.recognition = null;\n self.voiceButton = doc.querySelector(self.config.voiceButton);\n self.searchBoxForm = doc.querySelector(self.config.searchBox.form);\n self.searchBoxQuery = doc.querySelector(self.config.searchBox.input);\n self.speechPanel = doc.querySelector('#spch');\n self.speechButtonContainer = doc.querySelector('#spchbc');\n self.speechButton = doc.querySelector('#spchbc-btn');\n self.speechText = doc.querySelector('#spcht');\n self.speechOverlay = doc.getElementById('spch-overlay');\n self.retryLink = doc.querySelector('#spcht-retry');\n self.trending = doc.getElementById('spch-trending');\n self.trendingTerms = doc.getElementById('trending-terms');\n self.termSpans = doc.getElementsByClassName(\"trending-term\");\n self.closeButton = doc.querySelector('#spchx');\n self.startAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav');\n self.resultAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-result-202105050733.wav');\n self.errorAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav');\n self.closeAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav');\n self.permissionGuide = doc.querySelector('#spchp');\n self.permissionGuideClose = doc.querySelector('#spchpx');\n self.permissionGuideTimer = null;\n\n self.onEscKeyDown = function (e) {\n if (e.code !== 'Escape') {\n return;\n }\n\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('keybrd', 'voicesearch_cancel_esc'); // The clean up should put inside closePanel() instead of here,\n // or func won't be cleaned up if user close panel with btn or overlay\n\n self.closePanel(self);\n };\n\n if (self.isBrowserSupported()) {\n var SpeechRecognition = win.SpeechRecognition || win.webkitSpeechRecognition;\n var SpeechGrammarList = win.SpeechGrammarList || win.webkitSpeechGrammarList;\n var speechGrammar = '#JSGF V1.0;';\n self.recognition = new SpeechRecognition();\n var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();\n\n if (speechRecognitionList.addFromString) {\n speechRecognitionList.addFromString(speechGrammar, 1);\n }\n\n self.recognition.grammars = speechRecognitionList;\n self.recognition.continuous = false;\n self.recognition.lang = self.config.speechLang;\n self.recognition.interimResults = false;\n self.recognition.maxAlternatives = 1;\n /* Listeners */\n\n if (self.voiceButton) {\n self.voiceButton.onclick = function () {\n self.recognition.start();\n\n if (self.permissionGuideTimer) {\n win.clearTimeout(self.permissionGuideTimer);\n }\n\n self.permissionGuideTimer = win.setTimeout(function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.showPermissionGuide(self);\n }\n }, 300); // Also close when pressing esc\n\n doc.addEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch');\n };\n }\n\n if (self.speechButton) {\n self.speechButton.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_restart');\n } else {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_close');\n self.closePanel(self);\n }\n };\n }\n\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_retry');\n }\n };\n }\n\n if (self.speechOverlay) {\n self.speechOverlay.onclick = function () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel_outside');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.closeButton) {\n self.closeButton.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.permissionGuideClose) {\n self.permissionGuideClose.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_permission_close');\n self.closeAudio.play();\n self.hidePermissionGuide(self);\n };\n }\n /* Recognition Events */\n\n\n self.recognition.onresult = function (event) {\n // The SpeechRecognitionEvent results property returns a SpeechRecognitionResultList object\n // The SpeechRecognitionResultList object contains SpeechRecognitionResult objects.\n // It has a getter so it can be accessed like an array\n // The first [0] returns the SpeechRecognitionResult at the last position.\n // Each SpeechRecognitionResult object contains SpeechRecognitionAlternative objects that contain individual results.\n // These also have getters so they can be accessed like arrays.\n // The second [0] returns the SpeechRecognitionAlternative at position 0.\n // We then return the transcript property of the SpeechRecognitionAlternative object\n // console.log('Confidence: ' + event.results[0][0].confidence);\n self.speechResult = event.results[0][0].transcript;\n /* Punctuation Handling: Check last character and strip it if necessary */\n\n self.handlePunctuation(self);\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.speechResult;\n }\n\n if (self.searchBoxQuery) {\n self.searchBoxQuery.value = self.speechResult;\n }\n\n self.resultAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n\n if (self.searchBoxForm) {\n var inputFr = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr]');\n var inputFr2 = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr2]');\n\n if (inputFr && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr) {\n inputFr.value = config.searchBox.params.fr;\n inputFr.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n if (inputFr2 && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr2) {\n inputFr2.value = config.searchBox.params.fr2;\n inputFr2.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n self.searchBoxForm.submit();\n }\n }, 1000);\n };\n\n self.recognition.onspeechstart = function\n /*event*/\n () {// Fired when speech starts\n };\n\n self.recognition.onspeechend = function () {\n // Fired when speech ends\n self.recognition.stop();\n };\n\n self.recognition.onerror = function\n /*event*/\n () {\n // console.log('Error occurred in recognition: ' + event.error);\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_error');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n };\n\n self.recognition.onaudiostart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has started to capture audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onaudioend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has finished capturing audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.\n self.hideTrending(self);\n self.noSpeech = false;\n\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when no sound present\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has begun listening\n self.recognitionInit(self);\n self.startRecognition(self);\n };\n\n self.recognition.onend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has disconnected.\n self.isRecognitionStart = false;\n\n if (self.noSpeech == false && self.speechResult == '') {\n // No match: Fired when the speech recognition can't recognise speech\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_nomatch');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n }\n }; // trigger onReady event when initialized\n\n\n if (document && document.dispatchEvent) {\n document.dispatchEvent(new Event('VOICE_JS_READY'));\n }\n }\n } // static members\n\n\n VoiceSearch.I18n = I18n; // instance members\n\n VoiceSearch.prototype.renderPermissionGuide = function (self) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \".concat(self.i18n.t('search.voice.permission_title'), \"

  \\n

  \").concat(self.i18n.t('search.voice.permission_text'), \"

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n }; \n\n VoiceSearch.prototype.renderSpeechPanel = funksjon (selv) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n \\n\\n\\n\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n\\n\".concat(self.i18n.t('search.voice.recognition_retry'), \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\").concat(self.i18n.t('search.voice.trending_title'), \"\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n\n if (self && self.config && self.config.ui && self.config.ui.speechOverlay && self.config.ui.speechOverlay.disableBlur) {\n dom.body.children[0].classList.add('disable-blur-overlay');\n }\n\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.isBrowserSupported = function () {\n var isSupported = false;\n var self = this;\n var isChromium = Boolean(window.chrome);\n var isIOSChrome = /CriOS/.test(window.navigator.userAgent);\n var isEdge = /Edg\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isLegacyEdge = /Edge\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isOpera = Boolean(window.opr);\n var isBrave = Boolean(window.navigator.brave);\n var browsers = [// chrome\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return true;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && !isIOSChrome && !isEdge && !isOpera && !isBrave;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }, // edge\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return self && self.config && self.config.browsers && self.config.browsers.edge;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && isEdge && !isLegacyEdge;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }];\n\n for (var b = 0; b < browsers.length; b++) {\n var browser = browsers[b];\n\n if (browser && browser.checkBrowser && browser.checkBrowser() && browser.checkEnabled && browser.checkEnabled(self) && browser.checkAPI && browser.checkAPI()) {\n isSupported = true;\n }\n }\n\n return isSupported;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.recognitionInit = function (self) {\n // Initialize flags for checking whether user is speaking or not\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = true;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showPermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hidePermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.getTrending = function (self) {\n // Call api for trending terms\n if (!self.config.enable_voice_trending || !self.trending) {\n return;\n }\n\n var url = \"https://api.search.yahoo.com/data/v3/search?appid=4d234a9d&market=\" + self.config.trending.market + \"&features=trending.voice\";\n self.ajaxReq(url, function (resBody) {\n if (!resBody || !resBody.response || !resBody.response.search || !resBody.response.search.results || !resBody.response.search.results[\"trending.voice\"]) {\n return;\n }\n\n var terms = resBody.response.search.results[\"trending.voice\"].data;\n self.showTrending(self, terms);\n });\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showTrending = function (self, terms) {\n // params check\n if (!Array.isArray(terms) || terms.length < 3) {\n return;\n } // DOM check\n\n\n if (!self.trending || !self.termSpans || !self.termSpans[0]) {\n return;\n }\n\n var trendingLabel = '';\n trendingLabel += '\"' + terms[0].text + '\"' + ', ';\n trendingLabel += '\"' + terms[1].text + '\"' + ' ';\n trendingLabel += self.i18n.t('search.voice.trending_or') + ' ';\n trendingLabel += '\"' + terms[2].text + '\"';\n self.termSpans[0].innerText = trendingLabel;\n self.trending.classList.remove(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideTrending = function (self) {\n if (!self.trending) {\n return;\n }\n\n self.trending.classList.add(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_retry');\n self.retryLink.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.startRecognition = function (self) {\n self.hidePermissionGuide(self);\n self.getTrending(self);\n self.startAudio.play();\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_start');\n win.setTimeout(function () {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_listening');\n }, 2000);\n }\n\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb-h\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.closePanel = function (self) {\n self.closeAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.hideRetryLink(self); // clean up esc listener\n\n doc.removeEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n }, 100);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.handlePunctuation = function (self) {\n if (self.speechResult.length > 0) {\n var lastChar = self.speechResult.charAt(self.speechResult.length - 1);\n\n if (lastChar === '.' || lastChar === '?' || lastChar === '。' || lastChar === '?') {\n self.speechResult = self.speechResult.slice(0, -1);\n }\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.sendBeacon = function (actn, slk) {\n var ULT = win.YAHOO.ULT || {},\n SB = win.YAHOO.SB || {};\n\n if (ULT.beacon_click) {\n var trackParams = {\n _S: SB.config.i13n.spaceid,\n _I: SB.config.i13n.pvid,\n actn: actn,\n sec: 'search',\n slk: slk\n };\n win.YAHOO.ULT.beacon_click(trackParams);\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.ajaxReq = function (url, callback) {\n var DONE_STATE = XMLHttpRequest.DONE || 4; // for IE-compatibility\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n var responseRaw;\n var response; // CORS request only for IE8/IE9\n\n if (doc.documentMode && doc.documentMode < 10) {\n var xdr = new win.XDomainRequest();\n\n xdr.onload = function () {\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url);\n xhr.send();\n return;\n } // CORS request for browers newer than IE9\n\n\n xhr.onreadystatechange = function () {\n if (xhr.readyState !== DONE_STATE) {\n return;\n } // handle ajax response\n\n\n switch (xhr.status) {\n case 200:\n responseRaw = xhr.responseText;\n\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n\n break;\n\n default:\n // non-200 status code: retry or assume failure\n callback(response);\n break;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url, true);\n /* aync request */\n\n xhr.timeout = 10000;\n xhr.send();\n };\n\n if (!win.YAHOO) {\n win.YAHOO = {};\n }\n\n if (!win.YAHOO.Util) {\n win.YAHOO.Util = {};\n }\n\n win.YAHOO.Util.VoiceSearch = VoiceSearch;\n})(window, document);\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.js?")},"./src/lib/I18n.js":/*!*************************!*\ !*** ./src/lib/I18n.js ***! \*************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("module.exports = function () {\n var LANG_LIST = __webpack_require__(/*! ./lang_list.json */ \"./src/lib/lang_list.json\");\n\n var DEFAULT_LANG = 'default';\n\n var isValidLang = function isValidLang(lang) {\n return LANG_LIST.indexOf(lang) !== -1;\n }; // convert language strings to key-value map\n\n\n var buildStrMap = function buildStrMap(langStrings) {\n return langStrings.reduce(function (strMap, item) {\n strMap[item.id] = item.defaultMessage;\n return strMap;\n }, {});\n };\n\n var I18n = function I18n(options) {\n // initialize\n this.lang = isValidLang(options && options.lang) ? options.lang : DEFAULT_LANG;\n }; // static members\n\n\n I18n.langMap = {};\n I18n.langMap[DEFAULT_LANG] = buildStrMap(__webpack_require__(/*! ../lang/strings.json */ \"./src/lang/strings.json\"));\n\n I18n.setLangMap = function (lang, strings) {\n if (lang && strings) {\n I18n.langMap[lang] = buildStrMap(strings);\n }\n }; // instance members\n\n\n I18n.prototype = {\n t: function t(id) {\n switch (true) {\n // look up target language\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[this.lang] && I18n.langMap[this.lang][id]):\n return I18n.langMap[this.lang][id];\n // fallback to default strings\n\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[DEFAULT_LANG] && I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id]):\n return I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id];\n\n default:\n return '';\n }\n }\n };\n return I18n;\n}();\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/lib/I18n.js?")},"./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css":/*!*******************************************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css ***! \*******************************************************************************************************/function(module,__webpack_exports__,__webpack_require__){eval('__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! ../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js */ "./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js");\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);\n// Imports\n\nvar ___CSS_LOADER_EXPORT___ = _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()(function(i){return i[1]});\n// Module\n___CSS_LOADER_EXPORT___.push([module.id, "/* Sprites */\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-size: initial;\\n color: transparent;\\n}\\n/* Retina displays */\\n@media\\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-size: 41px 330px;\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png)\\n}\\n }\\n\\n/* permission guide */\\n#spchp.permission-guide {\\n height: 100%;\\n width: 100%;\\n padding: 0;\\n opacity: 0.9;\\n background-color: #fff;\\n left: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spchp.permission-guide .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide {\\n margin: 191px 0 0 507px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\\n height: 68px;\\n width: 52px;\\n border-right: 1px solid #232a31;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\\n background-position: 0 -105px;\\n width: 28px;\\n height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\\n height: 68px;\\n margin-left: 24px;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\\n color: #232a31;\\n font-size: 32px;\\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\\n line-height: 28px;\\n margin-bottom: 16px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\\n color: #232a31;\\n font-size: 16px;\\n line-height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide.hide {\\n display: none;\\n }\\n\\n/* speech panel */\\n#spch.spch {\\n background: #fff;\\n height: 100%;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n visibility: hidden;\\n width: 100%;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spch.spch .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spch.spch .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spch.spch .spchc {\\n display: block;\\n height: 97px;\\n pointer-events: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container {\\n width: 100%;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.1;\\n pointer-events: none;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\\n display: inline-block;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\\n float: left;\\n height: 91px;\\n overflow: hidden;\\n margin: 3px 0;\\n pointer-events: none;\\n width: calc(50% - 48.5px);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\\n display: table-cell;\\n vertical-align: middle;\\n width: 550px;\\n height: 97px;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-weight: normal;\\n color: #6e7780;\\n line-height: normal;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n text-align: left;\\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\\n color: #0f69ff;\\n cursor: pointer;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\\n pointer-events: none;\\n position: relative;\\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\\n background-color: #fff;\\n border: 1px solid #eee;\\n border-radius: 100%;\\n bottom: 0;\\n box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);\\n cursor: pointer;\\n display: inline-block;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\\n background-position: 0 -24px;\\n width: 41px;\\n height: 41px;\\n left: 27px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n top: 27px;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\\n position: absolute;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n opacity: 0;\\n margin: -70px 0 0 -70px;\\n border-radius: 100px;\\n -webkit-animation: ripple 3.3s infinite;\\n animation: ripple 3.3s infinite;\\n background-color: #fff !important;\\n border: 2px solid #e0e4e9;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\\n -webkit-animation-delay: 1.1s;\\n animation-delay: 1.1s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\\n -webkit-animation-delay: 2.2s;\\n animation-delay: 2.2s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\\n background-color: #0f69ff;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\\n background-position: 0 -65px;\\n width: 40px;\\n height: 40px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\\n background-size: 114px;\\n position: absolute;\\n width: 114px;\\n height: 114px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n margin: -57px 0 0 -57px;\\n -webkit-animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\\n background-size: 123px;\\n width: 123px;\\n height: 123px;\\n margin: -62px 0 0 -62px;\\n -webkit-animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\\n background-size: 136px;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n margin: -68px 0 0 -68px;\\n -webkit-animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spcho {\\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 99%);\\n display: block;\\n min-width: 100%;\\n text-align: center;\\n top: 145px;\\n padding-bottom: 71px;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\\n -webkit-animation: fadeIn 1s forwards;\\n animation: fadeIn 1s forwards;\\n opacity: 0;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\\n color: #6e7780;\\n display: inline-block;\\n font-size: 16px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\\n font-weight: bold;\\n margin: 5px 5px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\\n background: #fff;\\n box-sizing: border-box;\\n box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);\\n height: auto;\\n margin: 0;\\n min-width: 100%;\\n overflow: hidden;\\n padding: 24px 115px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\\n position: relative;\\n }\\n#spch.spch.s2tb {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 1;\\n visibility: visible;\\n transition-delay: 0s;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\\n transform: scale(1);\\n height: 97px;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n width: 97px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\\n opacity: 1;\\n pointer-events: auto;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n transition-delay: 0;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-size: 24px;\\n margin-left: 0;\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\\n }\\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\\n backdrop-filter: blur(10px);\\n background-color: #fff;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.9;\\n position: absolute;\\n top: 149px;\\n\\n /* spchc\'s height */\\n width: 100%;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\\n background-color: transparent;\\n -webkit-backdrop-filter: none;\\n backdrop-filter: none;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\\n height: 27px;\\n padding-bottom: 20px;\\n background: #fff;\\n background-image: none;\\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\\n }\\n#spch.spch.s2tb-h {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 0;\\n visibility: hidden;\\n }\\n\\n@-webkit-keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n", ""]);\n// Exports\n/* harmony default export */ __webpack_exports__["default"] = (___CSS_LOADER_EXPORT___);\n\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js')},"./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js":/*!*****************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js ***! \*****************************************************/function(module){eval('\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\n// eslint-disable-next-line func-names\nmodule.exports = function (cssWithMappingToString) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item);\n\n if (item[2]) {\n return "@media ".concat(item[2], " {").concat(content, "}");\n }\n\n return content;\n }).join("");\n }; // import a list of modules into the list\n // eslint-disable-next-line func-names\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery, dedupe) {\n if (typeof modules === "string") {\n // eslint-disable-next-line no-param-reassign\n modules = [[null, modules, ""]];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n if (dedupe) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n // eslint-disable-next-line prefer-destructuring\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n }\n\n for (var _i = 0; _i < modules.length; _i++) {\n var item = [].concat(modules[_i]);\n\n if (dedupe && alreadyImportedModules[item[0]]) {\n // eslint-disable-next-line no-continue\n continue;\n }\n\n if (mediaQuery) {\n if (!item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else {\n item[2] = "".concat(mediaQuery, " and ").concat(item[2]);\n }\n }\n\n list.push(item);\n }\n };\n\n return list;\n};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js?')},"./src/index.css":/*!***********************!*\ !*** ./src/index.css ***! \***********************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval('var api = __webpack_require__(/*! !../node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js */ "./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js");\n var content = __webpack_require__(/*! !!../node_modules/css-loader/dist/cjs.js!../node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./index.css */ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css");\n\n content = content.__esModule ? content.default : content;\n\n if (typeof content === \'string\') {\n content = [[module.id, content, \'\']];\n }\n\nvar options = {};\n\noptions.insert = "head";\noptions.singleton = false;\n\nvar update = api(content, options);\n\n\n\nmodule.exports = content.locals || {};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?')},"./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js":/*!****************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js ***! \****************************************************************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("\n\nvar isOldIE = function isOldIE() {\n var memo;\n return function memorize() {\n if (typeof memo === 'undefined') {\n // Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n // @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n // Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n // to operate correctly into non-standard environments\n // @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n memo = Boolean(window && document && document.all && !window.atob);\n }\n\n return memo;\n };\n}();\n\nvar getTarget = function getTarget() {\n var memo = {};\n return function memorize(target) {\n if (typeof memo[target] === 'undefined') {\n var styleTarget = document.querySelector(target); // Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\n if (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n try {\n // This will throw an exception if access to iframe is blocked\n // due to cross-origin restrictions\n styleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n } catch (e) {\n // istanbul ignore next\n styleTarget = null;\n }\n }\n\n memo[target] = styleTarget;\n }\n\n return memo[target];\n };\n}();\n\nvar stylesInDom = [];\n\nfunction getIndexByIdentifier(identifier) {\n var result = -1;\n\n for (var i = 0; i < stylesInDom.length; i++) {\n if (stylesInDom[i].identifier === identifier) {\n result = i;\n break;\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nfunction modulesToDom(list, options) {\n var idCountMap = {};\n var identifiers = [];\n\n for (var i = 0; i < list.length; i++) {\n var item = list[i];\n var id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n var count = idCountMap[id] || 0;\n var identifier = \"\".concat(id, \" \").concat(count);\n idCountMap[id] = count + 1;\n var index = getIndexByIdentifier(identifier);\n var obj = {\n css: item[1],\n media: item[2],\n sourceMap: item[3]\n };\n\n if (index !== -1) {\n stylesInDom[index].references++;\n stylesInDom[index].updater(obj);\n } else {\n stylesInDom.push({\n identifier: identifier,\n updater: addStyle(obj, options),\n references: 1\n });\n }\n\n identifiers.push(identifier);\n }\n\n return identifiers;\n}\n\nfunction insertStyleElement(options) {\n var style = document.createElement('style');\n var attributes = options.attributes || {};\n\n if (typeof attributes.nonce === 'undefined') {\n var nonce = true ? __webpack_require__.nc : 0;\n\n if (nonce) {\n attributes.nonce = nonce;\n }\n }\n\n Object.keys(attributes).forEach(function (key) {\n style.setAttribute(key, attributes[key]);\n });\n\n if (typeof options.insert === 'function') {\n options.insert(style);\n } else {\n var target = getTarget(options.insert || 'head');\n\n if (!target) {\n throw new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.\");\n }\n\n target.appendChild(style);\n }\n\n return style;\n}\n\nfunction removeStyleElement(style) {\n // istanbul ignore if\n if (style.parentNode === null) {\n return false;\n }\n\n style.parentNode.removeChild(style);\n}\n/* istanbul ignore next */\n\n\nvar replaceText = function replaceText() {\n var textStore = [];\n return function replace(index, replacement) {\n textStore[index] = replacement;\n return textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n };\n}();\n\nfunction applyToSingletonTag(style, index, remove, obj) {\n var css = remove ? '' : obj.media ? \"@media \".concat(obj.media, \" {\").concat(obj.css, \"}\") : obj.css; // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n } else {\n var cssNode = document.createTextNode(css);\n var childNodes = style.childNodes;\n\n if (childNodes[index]) {\n style.removeChild(childNodes[index]);\n }\n\n if (childNodes.length) {\n style.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n } else {\n style.appendChild(cssNode);\n }\n }\n}\n\nfunction applyToTag(style, options, obj) {\n var css = obj.css;\n var media = obj.media;\n var sourceMap = obj.sourceMap;\n\n if (media) {\n style.setAttribute('media', media);\n } else {\n style.removeAttribute('media');\n }\n\n if (sourceMap && typeof btoa !== 'undefined') {\n css += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))), \" */\");\n } // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = css;\n } else {\n while (style.firstChild) {\n style.removeChild(style.firstChild);\n }\n\n style.appendChild(document.createTextNode(css));\n }\n}\n\nvar singleton = null;\nvar singletonCounter = 0;\n\nfunction addStyle(obj, options) {\n var style;\n var update;\n var remove;\n\n if (options.singleton) {\n var styleIndex = singletonCounter++;\n style = singleton || (singleton = insertStyleElement(options));\n update = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n remove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n } else {\n style = insertStyleElement(options);\n update = applyToTag.bind(null, style, options);\n\n remove = function remove() {\n removeStyleElement(style);\n };\n }\n\n update(obj);\n return function updateStyle(newObj) {\n if (newObj) {\n if (newObj.css === obj.css && newObj.media === obj.media && newObj.sourceMap === obj.sourceMap) {\n return;\n }\n\n update(obj = newObj);\n } else {\n remove();\n }\n };\n}\n\nmodule.exports = function (list, options) {\n options = options || {}; // Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of

  FAQs

  How old was Millie Bobby Brown when she shot Stranger Things 1? ›

  The series began filming in November 2015, and production wrapped in early 2016, putting Brown's age at 12 years old. Stranger Things then premiered on July 15 the same year. So, that means the young actress was 11 years old when she began filming, and turned 12 by the time the sci-fi drama debuted on our screens!

  How much does Millie Bobby Brown get per episode of Stranger Things? ›

  By season three, the young actress was reportedly bumped up to somewhere between $200,000 and $250,000 per episode. While it's unknown precisely how much Millie Bobby Brown has earned for Stranger Things season four, it is believed she currently earns roughly $300,000 per episode.

  Will Millie Bobby Brown be in Stranger Things 5? ›

  Photo: Instagram/ Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, the 19-year-old actress who plays the character of Eleven in the Netflix original Stranger Things, is leaving the Stranger Things Universe after wrapping up the fifth and final season.

  Does Sadie Sink like Millie Bobby Brown? ›

  Millie Bobby Brown & Sadie Sink Are Close Friends In Real Life. Speaking to People about her bond with Millie Bobby Brown, Sadie Sink admitted, "We really depend on each other when things get absolutely nuts, or when you need to talk to someone who understands exactly what you're going through.

  Is Millie Bobby Brown fully deaf? ›

  Speaking to Variety, Brown revealed that she was born with partial loss of hearing, and then her hearing faded away completely in one ear after years of tubes. This means that she can't fully hear herself perform – not that she's ever allowed that to stop her.

  Is Stranger Things appropriate for 11 year olds? ›

  Common Sense Media also notes that there is some sexuality in the series, like when two young kids sneak off to a school bathroom to make out. Overall, the nonprofit notes it's best for kids 13 and older.

  Who is Eleven's dad biological? ›

  Sharing more about Eleven's real father Andrew Rich could be a great way to wrap up the story.

  Who is Millie Bobby Brown's love interest in Stranger Things? ›

  Millie Bobby Brown brings Jake Bongiovi to Stranger Things red carpet. Millie and her beau Jake walked hand-in-hand as they attended the premiere for the fourth season of Stranger Things in New York City.

  Why does Millie Bobby Brown use her middle name? ›

  “Apparently there's a performance artist named Millie Brown.” Before Stranger Things if you Googled the TV guest star Millie Brown you'd find art videos of a woman vomiting. (Thus she added “Bobby” as her middle name for Google reasons.)

  Who is Millie Bobby Brown's best friend? ›

  Noah Schnapp and Millie Bobby Brown met on the set of "Stranger Things" as children. Now four seasons and seven years later, the pair are best friends.

  Does Sadie Sink love her fans? ›

  She loves her fans

  Sink is happy to meet her fans. She allows them to take pictures with her.

  Is Millie Bobby Brown engaged? ›

  On April 11, 2023, Brown first announced her engagement to Bongiovi with an Instagram post. She uploaded a black-and-white photo of the couple embracing one another, while her diamond ring was on full display.

  What did Millie Bobby Brown's parents do to her? ›

  How much do actors get paid per episode in Stranger Things? ›

  These are Winona Ryder and David Habour, who play Joyce Byers and Jim Hopper, respectively. Both actors started out earning between 80,000 and 100,000 dollars each per episode and, in the fourth season, their pay packet has reached 350,000 dollars.

  Who is the highest paid actor on Stranger Things? ›

  Grown-up stars Winona Ryder (Joyce Byers) and David Harbour (Chief Jim Hopper) sit atop the highest tier, which earns the duo each a reported $9.5 million per episode for their involvement in Stranger Things 5 — an enormous step up from the reported $2.8 million each star earned for the show's third season.

  What disability does Millie Bobby have? ›

  Millie Bobby Brown described her passion as a 'bug', but things weren't easy as she never took acting lessons or underwent training to be a singer, and she does this while being deaf in one ear. Nonetheless, she never let this handicap come in the way.

  Is Millie Bobby Brown deaf or blind? ›

  8 – Millie Bobby Brown

  British actress and model, Millie Bobby Brown, best known for playing the character Eleven in the series Stranger Things, was born with partial hearing loss in one of her ears. Over several years, she eventually completely lost hearing on that side.

  Why is Squid Game rated 18? ›

  Parents need to know that the level of violence is very intense in Squid Game. Characters are systematically tortured and killed for the sadistic pleasure of a game master. Adults have sex, and there are threats of sexual violence: Women are grabbed by the hair and beaten.

  Is it OK for a 7 year old to watch Stranger Things? ›

  The Common Sense experts say the show is fine for kids 13+, while both parents and kids agree the show is appropriate for ages 12+.

  Is Vecna 11's dad? ›

  Next up, the viewers go on to theorise that One/Vecna is actually Eleven's dad. Yep, told you it was wild. The theory claims that Brenner wanted to create a child with stronger powers, so he waited until One was old enough to become a father.

  Did Eleven create Vecna? ›

  Eleven has a memory during this episode and realizes that 001/Henry Creel (Jamie Campbell Bower) wants her to join him on his evil journey, and she banished him to the Upside Down. 001 then transformed into Vecna, the horrifying Stranger Things villain.

  Who is Eleven's adopted dad? ›

  Eleven (Stranger Things)
  Eleven
  TitleEleven
  FamilyTerry Ives (biological mother) Andrew Rich (biological father, deceased) Becky Ives (biological aunt) Jim Hopper (adoptive father) Joyce Byers (adoptive mother) Will Byers (adoptive brother) Jonathan Byers (adoptive brother)
  Significant otherMike Wheeler (boyfriend)
  11 more rows

  Is Millie in love with Noah? ›

  The costars are just friends and purely platonic! In fact, Millie is currently dating someone else, Jake Bongiovi, and Noah is their self-proclaimed third wheel, even attending a Harry Styles concert together with them in June 2022 and shared the experience on Instagram.

  How old was Millie when she dated Jake? ›

  Millie Bobby Brown and Jake Bongiovi are officially everyone's favourite new Gen Z couple. It's been less than a year since Stranger Things star Millie, 18, was first linked to actor (and son of Jon Bon Jovi) Jake, 20 - but the pair have already made things very official.

  How old was Millie when she dated Jacob? ›

  First, from when she was 13, Millie dated singer Jacob Sartorius, then 15, for nine months.

  What is Millie short for? ›

  Derived from the German names Millicent, Melicent, and Mildred, Millie is an Anglicized first name and nickname translating to “gentle strength” and “strong in work.” Millie is also associated with the Old German name Amalasuintha.

  What is the story behind Millie Bobby Brown's name? ›

  I was named after myself, Millie, first name, Bobby coming from my father, his name's Bobby, and my last name goes way back. What are Millie Bobby Brown hobbies?

  What is Millie Bobby Brown's tattoo of? ›

  She's got a controversial "011" tattoo on her wrist as an ode to her Stranger Things character Eleven, a minuscule heart near her collarbone, and an equally delicate flower inked on her back.

  How old was Eleven in season 1? ›

  When we first meet Eleven in season one, she is 12 years old (we think). Given the mystery surrounding her throughout the series, she's one of the characters we know the least about, but she's roughly the same age as Mike. At the time of filming, Millie Bobby Brown was 11 years old.

  How old were the kids in season 1 of Stranger Things? ›

  Take Netflix's hit show "Stranger Things": when the show started filming in 2015, its main stars Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, and Noah Scnapp were all around the ages of their 12-year-old characters.

  How old is 001 in Stranger Things season 4? ›

  001 is is 32-years-old in 1979

  After Henry Creel is put under the charge of Dr Brenner who named him 001 he joins Hawkins lab. Given the fact he was born in 1947, around the time of the Hawkins lab massacre he was 32.

  Is Millie Bobby Brown in Stranger Things 1? ›

  Millie Bobby Brown, Stranger Things photos from Seasons 1 to 4 - Netflix Tudum. Brown as Eleven in Season 1 of Stranger Things. From left: Finn Wolfhard as Mike Wheeler and Brown as Eleven in Season 1 of Stranger Things. From left: Brown as Eleven and Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair in Season 1 of Stranger Things.

  How old was Eleven when she killed one? ›

  And so that's one reason for the speech." So, in terms of the timeline for those wondering: The massacre at Hawkins Lab occurred in 1979, when Eleven was around eight or nine years old.

  Why does Eleven barely speak in season 1? ›

  Fans of season one will remember that Eleven was barely able to communicate after her time in the Hawkins lab, due to her lack of vocabulary. Eventually, she was taught how to speak by Mike and the gang, and became fluent in English over the course of the show.

  Why can t Eleven speak in season 1? ›

  The reason Eleven can barely speak, while her fellow lab patients can, could lie in the fact that she had only ever lived inside the confines of the lab. Eleven was abducted under Brenner's orders as soon as she was born.

  Is Stranger Things appropriate for a 10 year old? ›

  The Common Sense experts say the show is fine for kids 13+, while both parents and kids agree the show is appropriate for ages 12+.

  What grade were the kids in Stranger Things 1? ›

  It's also interesting to subtract six years from their ages and think about how young they were in the OG Stranger Things, though many of these characters were introduced later on. After all, in the fiction the kids are in 7th grade in the first season and 9th grade in Season 4.

  Is Steve older than Nancy? ›

  Steve Harrington

  Steve is revealed to be one year older than Jonathan and Nancy, with the character having just graduated from high school in Stranger Things season 3.

  Is Vecna Eleven's Father? ›

  Next up, the viewers go on to theorise that One/Vecna is actually Eleven's dad. Yep, told you it was wild. The theory claims that Brenner wanted to create a child with stronger powers, so he waited until One was old enough to become a father.

  How did Vecna get his powers? ›

  In a fit of rage, Henry used his restored powers to brutally murder the other test subjects and workers, and attempted to do the same to Eleven. However, Eleven stood her ground and ultimately overpowered him, sending him through a gate to the Upside Down; there, he gradually transformed into the being known as Vecna.

  What was the chip in 001 neck? ›

  Soteria is a miniature device that, when implanted into the neck of an individual with psychokinetic abilities, inhibits that person's abilities. Henry Creel had such a device inserted into his neck by Dr. Brenner, who probably created the technology.

  Who is the bf of Millie Bobby Brown? ›

  Actress Millie Bobby Brown has announced she is engaged to Jake Bongiovi, her boyfriend of two-and-a-half years.

  How did Eleven get her powers? ›

  Eleven is the daughter of Teresa "Terry" Ives, and a participant in the Project MKUltra experiments conducted by the Central Intelligence Agency (CIA). Eleven appears to have been born a psychic with notable telekinetic and extrasensory abilities.

  Why is Millie Bobby Brown so popular? ›

  Since her role playing Eleven in the famous series 'Stranger Things', the young British actress has achieved a rare level of fame and is one of the most popular actors in the online world.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Terence Hammes MD

  Last Updated: 10/22/2023

  Views: 6148

  Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

  Reviews: 84% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Terence Hammes MD

  Birthday: 1992-04-11

  Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

  Phone: +50312511349175

  Job: Product Consulting Liaison

  Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

  Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.